.
1. Algemeen
 

Onder Kinderkledingboom.nl wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan Kinderkledingboom.nl, gevestigd aan Franckstraat 9,5384 CB te Heesch (Nederland), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50079115.

2. Toepassing

2.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk met Kinderkledingboom.nl worden overeengekomen.
2.3 Door een bestelling te plaatsen, verklaart de koper zich onvoorwaardelijk, c.q. zonder enig voorbehoud akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3. Koopovereenkomst

3.1 De koopovereenkomst tussen Kinderkledingboom.nl en koper komt eerst tot stand op het moment dat de orderbevestiging door Kinderkledingboom.nl per e-mail is verstuurd aan de koper.
3.2 Kinderkledingboom.nl behoudt zich het recht voor artikelen die niet binnen 2 werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst door of namens de koper zijn betaald, te verkopen aan een derde.
3.3 Indien het betreffende artikel na de in 3.2 genoemde termijn alsnog door of namens koper wordt betaald, vindt levering aan hem uitsluitend plaats onder het voorbehoud van voorradigheid alsmede onder voorbehoud van bijbetaling na eventuele prijswijziging.

4. Bedenktijd

4.1 Indien de koper om hem moverende redenen wil afzien van zijn gedane bestelling, kan hij dit zonder opgaaf van redenen binnen 2 werkdagen schriftelijk of via e-mail aan Kinderkledingboom.nl berichten, waarmee de koopovereenkomst zal zijn ontbonden.
4.2 In geval van ontbinding van de koopovereenkomst binnen de in 4.1 bedoelde bedenktijd, brengt Kinderkledingboom.nl de kosten van verzending en de eventuele kosten van betaling via iDeal (€ 0,75), mits deze zijn gemaakt, in rekening bij de koper.

5. Aanbiedingen

5.1 De aanbiedingen van Kinderkledingboom.nl zijn immer vrijblijvend en worden telkens gedaan onder voorbehoud van voorradigheid van het artikel.
5.2 Wijzigingen en zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

6. Prijzen

6.1 Alle prijzen luiden in euro's en zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige heffingen van overheidswege.
6.2 Verzend- en administratiekosten zijn niet in de artikelprijzen inbegrepen en dienen afzonderlijk door de koper te worden betaald.
6.3 Indien de koper zich niet in Nederland bevindt, is hij aansprakelijk voor betaling van eventuele meerkosten, zoals, doch uitdrukkelijk daartoe niet beperkt, buitenlandse omzetbelasting of invoerrechten.

7. Levering

7.1 Kinderkledingboom.nl levert de bestelde artikelen -mits voorradig- per PostNL of per koerier binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling, zulks op het door koper opgegeven afleveradres. Tevens kunnen de bestellingen door de koper op afspraak worden afgehaald op het vestigingsadres van Kinderkledingboom.nl.
7.2 De in 7.1 genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn, waardoor Kinderkledingboom.nl nimmer aansprakelijk is voor enigerlei schade ten gevolge van overschrijding van deze termijn.
7.3 Kinderkledingboom.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering worden door de koper gedragen.
7.4 Kinderkledingboom.nl hanteert een maximale levertijd van 30 dagen. Na de maximale levertijd van 30 dagen heeft koper het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, middels een mededeling aan Kinderkledingboom.nl van dien aard, zulks schriftelijk en/of per e-mail.

8. Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame

8.1 Kinderkledingboom.nl behoudt zich te allen tijde het eigendom van de door haar geleverde artikelen voor, zulks tot op het tijdstip waarop de koper aan zijn betalingsverplichting jegens haar heeft voldaan.
8.2 Kinderkledingboom.nl kan, indien aan de wettelijke vereisten voor ontbinding is voldaan, het niet betaalde artikel middels een aan de koper gerichte schriftelijke verklaring terugvorderen, waarmee de koopovereenkomst onmiddellijk ontbonden zal zijn.

9. Betaling

9.1 Betaling geschiedt binnen 2 werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging, middels overmaking van het verschuldigde op bankrekening NL06INGB0004957776, t.n.v. Kinderkledingboom.nl te Heesch, onder vermelding van de naam van de koper alsmede van het ordernummer.
9.2 Bij niet-betaling binnen de in 9.1 bedoelde betalingstermijn raakt de koper zonder vooraankondiging of ingebrekestelling in verzuim.
9.3 Indien de artikelen op afspraak op het vestigingsadres van Kinderkledingboom.nl worden afgehaald, geschiedt de betaling te allen tijde à contant of door middel van vooruitbetaling.

10. Retour in verband met non-conformiteit

10.1 Indien het artikel niet aan de verwachtingen voldoet die de koper daarvan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mag hebben, kan hij het artikel binnen 14 kalenderdagen na ontvangst aan Kinderkledingboom.nl retourneren, mits het artikel onbeschadigd, ongedragen en met aangehechte prijskaartjes is en deze in onbeschadigde verpakking wordt teruggestuurd. Daarbij voegt de koper een schriftelijke en gemotiveerde klacht terzake van de geconstateerde non-conformiteit.
10.2 De koper is te allen tijde gehouden het artikel direct na aflevering op eventuele gebreken te inspecteren en in het voorkomende geval daarvan binnen genoemde termijn en op de omschreven wijze melding te maken bij Kinderkledingboom.nl.
10.3 Indien naar het standpunt van Kinderkledingboom.nl de non-conformiteit van het artikel is aangetoond, heeft zij te allen tijde het recht om aan de koper een vervangend artikel te leveren, mits de koper geen beroep doet op de mogelijkheid van ontbinding in verband met de geboden bedenktijd.

11. Garantie en aansprakelijkheid

11.1 Kinderkledingboom.nl biedt op het verkochte artikel uitsluitend die garantie, welke terzake door haar toeleverancier aan haar wordt geboden.
11.2 De door Kinderkledingboom.nl geboden garantie beperkt zich te allen tijde tot zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in enigerlei vorm van slijtage door gebruik van het artikel.
11.3 Kinderkledingboom.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of aan derden, ongeacht aard en de omvang van die schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan haar zijde.
11.4 Indien Kinderkledingboom.nl -om wat voor reden dan ook- gehouden is om aan koper of aan een derde enigerlei schade te vergoeden, zal deze verplichting nimmer een hoger bedrag behelzen dan het factuurbedrag terzake van het betreffende verkochte artikel.

12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Kinderkledingboom.nl niet gehouden haar verbintenis jegens koper na te komen, althans worden haar verplichtingen jegens koper voor de duur van de overmacht opgeschort.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. In ieder geval, doch uitdrukkelijk niet daartoe beperkt, leveren de volgende situaties overmacht op: staking, brand, bedrijfsstoring, energiestoring, telecommunicatiestoringen, netwerkstoringen en het –om wat voor reden dan ook- niet beschikbaar zijn van de website van Kinderkledingboom.nl.

13. Privacy

13.1 Kinderkledingboom.nl verwerkt de gegevens van koper uitsluitend op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke privacywetgeving.
13.2 Kinderkledingboom.nl behandelt de door koper verstrekte gegevens te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk. Wanneer koper de website van Kinderkledingboom.nl bezoekt en/of daarop een bestelling plaatst, worden verschillende gegevens verzameld teneinde koper een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op alle aanbiedingen van Kinderkledingboom.nl, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
14.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de rechtbank te 's-Hertogenbosch, tenzij de sector kanton bevoegd is.

Inloggen

Nieuwe producten

Claire Kort Broekje

Klantreacties

Uitstekende service
Vriendelijk mailcontact
En dan ook nog een Mooie Jas rijker
Lees meer

  • Laura Bartels
  • Dordrecht

Zoekmodule Kinderkledingboom

zoeken

AcyMailing Module

tellafriendkkb

images

tnt-ideal